Politiky integrovaného systému řízení

Skupina KLIKA-BP, patřící mezi lídry v poskytování komplexních služeb v oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce na teritoriích svého působení, vyhlašuje v souvislosti se závazky skupiny Politiku integrovaného systému řízení, která stanovuje celkové záměry a směr jejího působení v pokrývaných oblastech podnikání.

  • 1
    Zabezpečujeme kvalitní uspokojování potřeb zákazníků při realizaci dodávek a služeb poskytovaných společnostmi skupiny v souladu s jejich požadavky na kvalitu.
  • 2
    Systematicky zdokonalujeme a aktualizujeme nabídku svých podnikatelských aktivit. Postupně zvyšujeme kvalitu při realizaci jednotlivých dodávek a služeb s cílem udržet a rozšířit spektrum stálých zákazníků.
  • 3
    Hlediska kvality a bezpečnosti začleňujeme do marketingu a dodavatelsko-odběratelských vztahů.
  • 4
    Naplňujeme požadavky platných předpisů a nařízení v oblasti kvality a bezpečnosti, resp. legislativy související s předmětem našeho podnikání nebo podnikání našich zákazníků. Důsledně promítáme povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů a jiných požadavků ve vztahu k bezpečnosti do svých vnitřních pravidel a dbáme na jejich dodržování.
  • 5
    Trvale zdokonalujeme a zlepšujeme funkčnost a výkonnost řízení využitím zavedeného systému řízení s cílem zajistit optimalizaci hlavních řídících, realizačních a podpůrných procesů z hlediska jejich výstupů a k tomu vynaložených nákladů.
  • 6
    Neustále zvyšujeme úroveň jednotlivých činností a procesů, zejména jejich průběžným hodnocením a pravidelnou kontrolou, a zainteresováním externích a interních pracovníků a dodavatelů na výsledném efektu zrealizovaných zakázek. Zabezpečujeme plynulé zabezpečování finančních, lidských a materiálových zdrojů dle potřeb jednotlivých zakázek tak, aby byly zajištěny předpoklady pro spolehlivou dodávku očekávaných výstupů.
  • 7
    Vytváříme potřebné finanční zdroje pro realizaci přijatých opatření v oblasti kvality a bezpečnosti, včetně zdrojů na kontrolní činnost a další rozvoj systému řízení, s maximálním využitím informačního systému. Dbáme na zajištění ziskovosti svých investic.
  • 8
    Zvyšujeme a prohlubujeme povědomí o významu kvality a bezpečnosti mezi zaměstnanci. Klademe důraz na motivované uspokojování potřeb společnosti ve vazbě na uspokojování jejich potřeb.
  • 9
    Komunikujeme se všemi zainteresovanými stranami. Spolupracujeme se státní správou a veřejností.
  • 10
    Systematicky vyhledáváme rizika související s naší činností, zjišťujeme jejich zdroje, příčiny a možné následky, a stanovujeme vhodná opatření pro jejich eliminaci nebo snížení míry rizik a jejich dopadů. Zaměřujeme se zejména na otázky obecné bezpečnosti, prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví, resp. na environmentální aspekty naší činnosti. Informuje dotčené partnery o závěrech svých zjištění a řešíme překryvové oblasti v spolupráci a součinnosti s nimi. V případě naléhavosti zajišťovat rychlou nápravu zjištěných nedostatků.
  • 11
    V rámci výchovy zaměstnanců k zajištění bezpečnosti komunikujeme argument, že vše, co je v rámci systému řízení vyžadováno, je výhradně v zájmu zachování bezpečnosti, jejich zdraví a zdraví jejich spolupracovníků. Zvyšujeme u zaměstnanců a propojených osob povědomí jejich vlastní spoluodpovědnosti zakomponováním uvedeného do vzdělávání, rozvoje kvalifikace a odborné způsobilosti našich pracovníků a partnerů.
  • 12
    Trvale podporujeme a motivujeme zaměstnance společnosti k posilování kultury bezpečnosti, odpovědnosti za vlastní bezpečnost a zdraví, zdraví jiných osob, ochranu životního prostředí, ochranu majetku společnosti a bezpečnosti práce při všech činnostech vykonávaných naší společností resp. v rámci našich činností k odpovědnosti za stejné okruhy také vůči našim partnerům.
  • 13
    Vedení společnosti a vedoucí zaměstnanci aktivně projevují a komunikují své postoje k bezpečnosti. Tvorbou pracovního prostředí, ve kterém je základním cílem odhalení nedostatků a jejich příčin, podporujeme oznamování problémů, týkajících se lidských a organizačních faktorů a hlášení jakýchkoli nedostatků, aby se zabránilo zhoršování bezpečnosti.
  • 14
    Každý zaměstnanec je veden k přijímání osobní odpovědnost za své chování a postoje v oblasti bezpečnosti. Vytváříme a podporujeme vzájemnou důvěru, spolupráci a komunikaci.