Skupina KLIKA-BP považuje za svůj důležitý strategický záměr trvale zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Základním prostředkem k trvalému zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci skupiny je aktivní 

politika bezpečnosti zaměřená na vlastní činnost a zaměstnance.

Politika bezpečnosti a kultury bezpečnosti definuje hlavní zásady, jejichž prosazování umožní trvale zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 • 1
  Systematicky vyhledávat rizika související s činností společností, zjišťovat jejich zdroje, příčiny a možné následky a stanovovat vhodná opatření pro jejich eliminaci nebo snížení míry rizika, se zaměřením zejména na prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví.
 • 2
  Důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů a jiných požadavků ve vztahu k BOZP.
 • 3
  V rámci výchovy zaměstnanců k zajištění BOZP vštěpovat argument, že vše co je v rámci systému řízení BOZP vyžadováno, je výhradně v zájmu zachování jejich zdraví a zdraví jejich spolupracovníků. Zvyšovat u zaměstnanců povědomí spoluodpovědnosti prostřednictvím vzdělávání, rozvoje kvalifikace a odborné způsobilosti.
 • 4
  Podporovat zapojení zaměstnanců a jejich zástupců na rozvíjení systému řízení BOZP.
 • 5
  Plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP a vydávanými vnitřními normami stanovit kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k jejímu zajištění.
 • 6
  Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku mimořádných událostí, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci a informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty.
 • 7
  Zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti BOZP a směrovat je přiměřeně podle přijatelnosti - závažnosti rizika. V případě naléhavosti zajišťovat rychlou nápravu zjištěných nedostatků.
 • 8
  Realizovat efektivní systém kontrol BOZP s vyhodnocováním jejich výsledků, s přijetím odpovídajících opatření a zpětnou vazbou o jejich realizaci a účinnosti.

Skupina KLIKA-BP vnímá kulturu bezpečnosti jako soubor charakteristik a osobních postojů a myšlení lidí v organizaci, které zajišťují, že problematice bezpečnosti je věnována nejvyšší priorita odpovídající jejich významnosti a je postavena na následujících principech:

 • 1
  Vedení a vedoucí zaměstnanci aktivně projevují své postoje k bezpečnosti práce.
 • 2
  Každý zaměstnanec je veden k přijímání osobní odpovědnosti za své chování a postoje v oblasti bezpečnosti. Vytváříme a podporujeme vzájemnou důvěru, spolupráci a komunikaci.
 • 3
  Tvorbou pracovního prostředí, ve kterém je základním cílem odhalení nedostatků a jejich příčin, podporujeme oznamování problémů, týkajících se lidských a organizačních faktorů a hlášení jakýchkoli nedostatků, aby se zabránilo zhoršování bezpečnosti.
 • 4
  Chyby vnímáme jako příležitost k učení a zlepšování. Bezpečnost práce chápeme jako oblast neustálého zlepšování, kde prevence je mnohem výhodnější než jakékoliv dodatečné řešení.
 • 5
  Podporujeme vzdělávání a výcvik zaměstnanců na všech úrovních společnosti. Podporujemem zvídavý přístup.