Společnost KLIKA-BP považuje za svůj důležitý strategický záměr trvale zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Základním prostředkem k trvalému zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je aktivní politika BOZP zaměřená na vlastní činnost a zaměstnance.

Politika bezpečnosti definuje hlavní zásady, jejichž prosazování umožní trvale zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 • 1
  Systematicky vyhledávat rizika související s činností společnosti, zjišťovat jejich zdroje, příčiny a možné následky a stanovovat vhodná opatření pro jejich eliminaci nebo snížení míry rizika, se zaměřením zejména na prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek.
 • 2
  Důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů a jiných požadavků ve vztahu k BOZP.
 • 3
  V rámci výchovy zaměstnanců k zajištění BOZP vštěpovat argument, že vše co je v rámci systému řízení BOZP vyžadováno, je výhradně v zájmu zachování jejich zdraví a zdraví jejich spolupracovníků, zvyšovat u zaměstnanců povědomí spoluodpovědnosti prostřednictvím vzdělávání, rozvoje kvalifikace a odborné způsobilosti.
 • 4
  Podporovat zapojení zaměstnanců a jejich zástupců na rozvíjení systému řízení BOZP, projednávat se zaměstnanci otázky systému řízení BOZP a podporovat jejich spoluúčast.
 • 5
  Plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP a vydávanými vnitřními normami stanovit kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k jejímu zajištění.
 • 6
  Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku mimořádných událostí, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci a informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty.
 • 7
  Zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti BOZP a směrovat je přiměřeně podle přijatelnosti - závažnosti rizika. V případě naléhavosti zajišťovat rychlou nápravu zjištěných nedostatků.
 • 8
  Realizovat efektivní systém kontrol BOZP s vyhodnocováním výsledků kontrol, přijetím odpovídajících opatření a zpětnou vazbou o jejich realizaci a účinnosti.